23 YEARS IN THE SERVICE OF ROMANIAN HERITAGE AND COMMUNITIES
Program de sprijin muzicieni ucraineni

Program de sprijin muzicieni ucraineni

Program sprijin muzicieni – Fundaţia Pro Patrimonio

Fundaţia Pro Patrimonio se alătură iniţiativelor de sprijin şi solidaritate cu artiştii din Ucraina şi oferă posibilitatea de cazare şi creaţie în casele pe care le deţine. Astfel aceştia îşi pot continua profesia sau pot beneficia de un interval liniştit în care să îşi organizeze viaţa.

Cel mai apropiat spaţiu de Vama Siret este Casa George Enescu din Mihăileni, judeţul Botoşani. Aici putem acomoda un artist şi familia sa adică maxim patru persoane. Proaspăt restaurată, dar nelocuită, în casă există două paturi, baie, bucătărie şi un pian Bösendorfer. Vom face tot posibilul ca prin apeluri de strângere de fonduri şi colaborări extinse să acoperim cheltuielile de întreţinere şi încălzire.

Iniţiativa de salvare a Casei George Enescu din Mihăileni a presupus şi dezvoltarea unui program de educație muzicală — „Academia de Muzică şi Educaţie pentru Copii” — cu rol de activarea culturală a casei lui George Enescu şi transformarea ei într-un pol cultural şi educaţional comunitar.

Suplimentar, în centrul ţării, la Vila Golescu din Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, putem oferi spaţiu de cazare şi creaţie pentru doi artişti cu familiile lor sau patru artişti singuri. În acest moment aici sunt găzduite Bursele de Creaţie Cărtureşti dar spaţiul este ofertant şi putem acomoda mai multe persoane.

Ca atare,

Invităm artişti din domeniul muzical şi literar precum şi profesori de muzică din Ucraina care au nevoie de spaţiu de odihnă, creaţie sau protecţie să intre în program de sprijin oferit de Fundaţia Pro Patrimonio. Casele puse la dispozitie sunt monumente istorice: Casa George Enescu din Mihăileni – judeţul Botoşani (20 km de Vama Siret) şi Vila Golescu din Câmpulung Muscel – judeţul Argeş. În afară de cazare vom asigura masă şi sprijin în funcție de necesar. Cererile le vom analiza şi onora în ordinea primirii lor.

Adresă de contact propatrimonio.romania@gmail.com, detalii www.propatrimonio.org

EN

Musicians Support Program – Pro Patrimonio Foundation

Pro Patrimonio Foundation joins the support and solidarity inititives with artists in Ukraine and offers the possibility of accommodation and creation in the houses it owns. In this way they can continue their profession or benefit from a quiet interval in which to organize their lives.

The closest place to Siret Customs is the George Enescu House in Mihăileni, Botoșani county. Here we can accommodate an artist and his family, a maximum of four people. Freshly restored but uninhabited, the house has two beds, a bathroom, a kitchen and a Bösendorfer piano. We will do our best through fundraising appeals and extended collaborations to cover maintenance and heating costs.

The initiative to save the George Enescu House in Mihăileni also involved the development of a music education program — “Academy of Music and Education for Children” — with the role of cultural activation of George Enescu’s house and its transformation into a community cultural and educational pole.

Additionally, at the Golescu Villa in Câmpulung Muscel, Argeș county, the heart of our country, we can offer accommodation and creative space for two artists with their families or four single artists. At the moment the Cărturești Creative Fellowships are hosted here but the space is very generous and we can accommodate more people.

As such,

We invite musical and literary artists as well as music teachers from Ukraine who need space for rest, creation or protection to join the support program offered by Pro Patrimonio Foundation. The houses made available are historical monuments: George Enescu House in Mihăileni – Botoșani county (20 km from Vama Siret) and Golescu Villa in Câmpulung Muscel – Argeș county. In addition to accommodation we will provide meals and support as needed. Requests will be considered and honoured in the order in which they are received.

Contact propatrimonio.romania@gmail.com, details www.propatrimonio.org

UA

Програма підтримки музикантів – Pro Patrimonio Foundation

Фонд Pro Patrimonio приєднується до ініціатив підтримки та солідарності з митцями в Україні та пропонує можливість проживання та творчості у своїх будинках. Таким чином вони можуть продовжити свою професію або скористатися спокійним інтервалом для організації свого життя.

Найближчим місцем до митниці Сірет є будинок Джорджа Енеску в Міхайлені, повіт Ботошань. Тут ми можемо розмістити художника та його родину, максимум чотири людини. Щойно відреставрований, але безлюдний будинок має два ліжка, ванну кімнату, кухню та піаніно Bösendorfer. Ми зробимо все можливе через заклики до збору коштів та розширену співпрацю для покриття витрат на технічне обслуговування та опалення.

Ініціатива порятунку будинку Георгія Енеску в Міхайлені також передбачала розробку музичної освітньої програми – «Академія музики та освіти для дітей» – з роллю культурної активізації будинку Джорджа Енеску та його перетворення на культурну та культурну громаду. освітній полюс.

Крім того, на віллі Golescu в Кампулунг Мушель, округ Арджеш, у серці нашої країни, ми можемо запропонувати проживання та творчий простір для двох художників із їхніми сім’ями або чотирьох самотніх художників. Наразі тут проводяться Творчі стипендії Cărturești, але простір дуже щедрий, і ми можемо вмістити більше людей.

Як такий,

Запрошуємо музичних і літературних митців, а також вчителів музики з України, яким необхідний простір для відпочинку, творчості чи захисту, приєднатися до програми підтримки, яку пропонує Фонд Pro Patrimonio. Надані будинки є історичними пам’ятками: будинок Георгія Енеску в повіті Міхайлені – Ботошані (20 км від Вама Сірет) і вілла Голеску в Кампулунг Мушель – повіт Арджеш. Окрім проживання, ми забезпечимо харчування та підтримку за потреби. Запити будуть розглянуті та задоволені в порядку їх надходження.

Звертайтеся до propatrimonio.romania@gmail.com, деталі www.propatrimonio.org

 

What can you do?

Newsletter Donate